WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

Modlitwa, którą bardzo ukochałem...

Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Można powiedzieć, że Różaniec jest jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Lumen gentum, mówiącego o prawdziwej obecności Bogarodzicy w tajemnicach Kościoła (…), w tajemnicach radosnych, bolesnych i chwalebnych. (…)

Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, Ojczyzny i ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

Jan Paweł II, Watykan 29 października 1978

Rok 2002/2003 Ojciec Święty Jan Paweł II Ogłosił Rokiem Różańca i poszerzył tę modlitwę o tajemnice Światła, w których rozważamy fragmenty publicznego życia Chrystusa.

O Żywym Różańcu informacji kilka …

Co to jest Żywy Różaniec?

Na Różańcu możemy się modlić indywidualnie lub we wspólnocie. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych, a zarazem uświęconych form wspólnotowego odmawiania Różańca św. w Kościele jest Żywy Różaniec. Zapoczątkowała go Paulina Jaricot – Francuzka, która w  1822 roku utworzyła dzieło powszechnej pomocy misjom pod nazwą Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a cztery lata później powołała dla niego wielkie modlitewne zaplecze w postaci Żywego Różańca. Paulina chciała uczynić Różaniec modlitwą wszystkich i otoczyć nim cały świat. Zorganizowała tzw. „piętnastki” - grupy piętnastoosobowe, z których każda zobowiązała się do odmawiania w intencji misji jednej dziesiątki Różańca dziennie i rozważania danej tajemnicy. Ta forma bardzo szybko się przyjęła; kiedy Paulina umierała w 1862 roku, w samej tylko Francji istniało już sto pięćdziesiąt tysięcy „piętnastek”.

Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI jeszcze za życia założycielki.

Jak wygląda Żywy Różaniec dzisiaj?

Obecnie Różaniec składa się z dwudziestu tajemnic, zatem jedna „róża” liczy dwadzieścia osób, które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki i rozważania odpowiedniej tajemnicy, przydzielonej w danym miesiącu. Gdy wszystkie osoby, należące do jednej „róży”, wypełniają swoje zobowiązania, wówczas każdego dnia „róża” odmawia cały Różaniec i rozważane są wszystkie tajemnice. Kto zatem należy do Żywego Różańca i odmawia tylko jedną dziesiątkę, ten każdego dnia uczestniczy w całym Różańcu, a także w odpustach i przywilejach...

I tu małe wyjaśnienie... Są bowiem osoby, które – mimo że nie należą do Żywego Różańca – odmawiają każdego dnia cały Różaniec. To dobrze, ale we wspólnocie jesteśmy jak jedna wielka rodzina, która w wyznaczonych intencjach wspólnie prosi Boga i choć fizycznie oddaleni, to jednak  łączą się duchowo jako jedna wielka rodzina. I spełniają się wtedy słowa Pana Jezusa: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich”. (Mt,18,20)

Struktura Żywego Różańca

Na czele jednej dwudziestoosobowej „róży” stoi zelator; nad całą parafialną wspólnotą Żywego Różańca czuwa nadzelator; jest on równocześnie koordynatorem i łącznikiem między wspólnotą a kapłanem – dyrektorem (opiekunem) tejże wspólnoty.

Ponadto w konkretnej diecezji może być też specjalnie mianowany przez biskupa – duszpasterz Żywego Różańca, który opiekuje się tą wspólnotą w wymiarze diecezjalnym.

Przywileje i odpusty

Jest jeden ważny przywilej związany z przynależnością do żywego Różańca! Jest to możliwość uzyskania odpustu zupełnego na mocy specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej, a mianowicie – Święta Penitencjaria udzieliła 25 października 1967 roku członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku:

·         w dniu przyjęcia do Żywego Różańca;

·         w dniu narodzenia Pana Jezusa;

·         w święto Zmartwychwstania Pańskiego;

·         w święto Ofiarowania Pańskiego – tzw. Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego);

·         Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 marca);

·         Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia);

·         Królowej Różańca Świętego (7 października);

·         Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia);

Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź, Komunia święta, i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Każdy z członków Żywego Różańca

·         uczestniczy w dobrach duchowych zakonu dominikańskiego;

·         uczestniczy w obietnicach Matki Bożej dla odmawiających Różaniec św., dane bł. Alanowi de la Roche. Znany w historii Apostoł Różańca św. i założyciel bractw różańcowych  - bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji zakonu dominikańskiego:

 

1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając Różaniec św., otrzymają pewną, szczególną łaskę.

2. Wszystkim odmawiającym pobożnie Różaniec przyrzekam moją szczególną opiekę i wielkie łaski.

3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciwko piekłu, wyniszczy zdrożności, usunie grzechy, wytępi herezje.

4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga, serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i pożądania rzeczy wiecznych. O, ileż dusz uświęci się tą modlitwą!

5. Dusza, która poleca mi się przez Różaniec św., nie zginie.

6. Ktokolwiek odmawiać będzie Różaniec św., pobożnie rozmyślając równocześnie tajemnice św., nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią, nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeżeli zaś sprawiedliwym, wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

7. Prawdziwi czciciele mego Różańca nie umrą bez sakramentów św.

8. Chcę, by odmawiający mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask; w życiu i w śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze czczące mnie modlitwą różańcową.

10.Prawdziwi synowie mego Różańca wielką chwałę osiągną w niebie.

11.O cokolwiek przez Różaniec prosić będzie, otrzyma.

12.Rozszerzającym mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

13.Uzyskam u Syna mojego, ażeby wpisani do mojego Różańca mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców niebios.

14.Odmawiający mój Różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mego Jednorodzonego.

15.Nabożeństwo do mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do niebios.

·         jest otoczony modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca – tak za życia, jak i po śmierci.

Podczas 358. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, (21-23 czerwca 2012 we Wrocławiu) biskupi zatwierdzili Statut Stowarzyszenia Żywego Różańca.

 

Żywy Różaniec w naszej parafii

W parafii są „róże”, które powstały jeszcze przed powstaniem naszej parafii – w parafii Św. Rocha, później Św. Kazimierza w 1986 roku, są to: Róża pw. św. Stanisława Kostki i Róża pw. św. Antoniego. Do czerwca 2005 roku Wspólnota Żywego Różańca parafii Zmartwychwstania Pańskiego składała się z 14 Kół Różańcowych. Opiekunem był ks. Marek Wojszko. Po erygowaniu nowej parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych z części parafii Zmartwychwstania Pańskiego w naszej parafii pozostało 7 Kół Żywego Różańca.

Obecnie istnieje w naszej parafii 12 „róż” (kół) razem modli się ponad dwieście dwadzieścia osób. Według kolejności powstawania są to „róże”:

1.      Pw. św. Stanisława Kostki – zelatorka Stanisława Domitrz

2.      Pw. św. Antoniego – zelatorka  Krystyna Gawin

3.      Pw. św. Ojca Pio – zelatorka Jadwiga Zakrzewska

4.      Pw. św. Jadwigi Królowej – zelatorka Maria Ciapa

5.      Pw. św. Katarzyny Sieneńskiej – zelatorka Janina Amielanczyk

6.      Pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus – zelatorka Alicja Tałałaj

7.      Pw. św. Barbary – zelatorka Grażyna Pogorzelska

8.      Pw. św. Jana Bosko – zelatorka Elżbieta Karpiesiuk

9.      Pw. św. Judy Tadeusza – zelatorka Henryka Markowska

10.  Pw. św. Jana Pawła II – zelatorka Iwona Minczewska

11.  Pw. św. Józefa -  zelator Józef Sokół

12. Pw. Świętej Rodziny - zelatorzy: Łukasz i Monika Ambrożej

Nadzelatorka – od stycznia 2018 r. Janina Amielanczyk

Opiekunem duchowym Wspólnoty Żywego Różańca jest Ks. SŁAWOMIR LASKOWSKI

Moderatorem Żywego Różańca archidiecezji białostockiej jest ks. Henryk Żukowski.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, cała Wspólnota spotyka się na comiesięcznej Eucharystii przez cały rok o godz. 9:30 – odprawianej w intencji jej członków żyjących i zmarłych oraz ich rodzin.

Przede Mszą św. o godz. 8.30  przed wystawionym Najświętszym Sakramentem pod przewodnictwem kapłana odmawiana jest jedna część Różańca z rozważaniami, w intencjach podanych dla całej Wspólnoty na dany miesiąc. W tym dniu dokonujemy też wymiany tajemnic.

Zmarłych członków lub tych, którzy zmieniają parafię, zastępują nowi i tak … Żywy Różaniec trwa nieprzerwanie i jest ciągle „żywy”.

 

ZAPRASZAMY ZATEM DO WSPÓLNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Bardzo serdecznie zachęcamy kolejnych Parafian do włączania się do naszej Rodziny Różańcowej!

W tej chwili jest nas dwieście dwadzieścia osób, a może być znacznie więcej... Jeżeli zapragniesz się znaleźć w gronie czcicieli Matki Bożej, Ona wynagrodzi Ci to stokrotnie, obdarzając swoją miłością i niezliczonymi łaskami!

Przyjdź, to tak niewiele, ale i bardzo dużo, bo każda dziesiątka Różańca ma moc niezwykłą! Uczy miłości do Boga, Maryi i ludzi, uczy pokory i dobroci...